ໂຄງການທະນະຄານສຳລັບແມ່ຍິງ

ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ  ໂດຍສະເພາະຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນ. ທະນະຄານລາວ - ຝຣັ່ງ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນແມ່ຍິງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຢູ່ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ເພື່ອຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ ທະນະຄານລາວ -  ຝຮັ່ງ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຄງການທະນະຄານສຳລັບແມ່ຍິງຂຶ້ນມາເພື່ອສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ສະແດງຄສວາມສາມາດໃນການເຕີບໂຕຂອງພວກເຂົາ.

ຮ່ວມເປັນໜຶ່ງໃນສະມາຊິກຂອງໂຄງການທະນະຄານສຳລັບແມ່ຍິງໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້!

* indicates required

ເຂົ້າເຖິງທາງເລືອກຂອງພວກເຮົາໄດ້ພຽງແຕ່ຄຣິກຄັ້ງດຽວ!

ນະວັດຕະກຳຂອງການບໍລິການດ້ານການເງິນ ຈາກທະນາຄານເອີຣົບແຫ່ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ.
ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການເງິນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ມີການພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ.

ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາໃນການໃຫ້ຄຳແນະນຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການແມ່ລາວຍິງຍຸກໃໝ່*.
ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສຳລັບແມ່ຍິງ ດ້ວຍການໃຫ້ທາງເລືອກດ້ານການເງິນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ

ຮ່ວມເປັນໜຶ່ງໃນສະມາຊິກຂອງໂຄງການທະນະຄານສຳລັບແມ່ຍິງຂອງ ທລຝ!

ແຮງບັນດານໃຈຂອງຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງໃນລາວ

ໂຄງການທະນະຄານສຳລັບແມ່ຍິງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2017 ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງໃນການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການເງິນ ສຳລັບຜູ້ປະກອບການຍິງໃນ ສປປ ລາວ. ທະນະຄານກຳລັງສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍຂອງ ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ມີຜູ້ປະກອບການຍິງເປັນເຈົ້າຂອງ ໂດຍການສະເໜີແນວທາງດ່້ານການເງິນທີ່ເໝາະສົມ ດ້ວຍວິທີທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລ, ນອກຈາກນີ້ ທະນະຄານຍັງໃຫ້ບໍລິການໃນການເປັນທີ່ປຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານການເງິນອີກດ້ວຍ.
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໄດ້ລິເລີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ແລະ ພັດທະນະຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ໃນຊົນນະບົດ.
ຄຣິກ

ອອກ ພົບ ຕົກ

ທ່ານນາງ ແວວມະນີ ດວງດາລາ ເປັນທູດວັດທະນະທຳ ທາງດ້ານການຕຳຜ້າແພຂອງລາວ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ນຳສະເໜີ ແລະ ອະນຸລັກເຄື່ອງຫັດຖະກຳລາວຜ່ານການສັ້ງຕັ້ງແບຣນ ອອກ ພົບ ຕົກ. ກະລຸນາຄຣິກທີ່ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງບົດສຳພາດຂອງຜູ້ທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ຍິງໜຸ່ມໃນລາວໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ.

ຄຣິກທີ່ນີ້ ເພື່ອອ່ານເລື່ອງລາວເພີ່ມເຕີມ
ຄຣິກ

ແມຊົງດາລາບົວ

ທ່ານນາງ ຕຸ່ນ ສີສຸພັນທະວົງ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ ແມຊົງດາລາບົວ, ຮ້ານອາຫານ ມັນດາ ເດີລາວ, ຮ້ານອາຫານ ກັດສະປາກ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບການໂຮງແຮມ ແລະ ໂຮງງານກະຕຸກ ດີແພັກກິ້ງ.

ຄຣິກທີ່ນີ້ເພື່ອອ່ານເລື່ອງລາວເພີ່ມເຕີມ
ຄຣິກ

ເຮີ ເວິກສ

ທ່ານນາງ ດວງມະນີ ເຮືອງຄຳແສນ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຮ້ານ ເຮີ ເວິກສ ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ຈັດການດ້ານການຜະລິດທີ່ ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ຮ້ານຄຳ ບຸນເຕັມ.

ຄຣິກທີ່ນີ້ເພື່ອອ່ານເລື່ອງລາວເພີ່ມເຕີມ

Discover our past Banking on Women initiatives

Successful Businesswomen in Laos
Resources for women entrepreneurs
Mentoring, workshops & community
Develop access to finance for girls and women in Laos

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid