Career_2020_Part1_LA

ສະໝັກ​ວຽກພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານໃຫມ່ເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາຂອງອົງກອນພວກເຮົາໃນການຂາຍ, ກວດສອບ, ການເງິນ, ແລະ ອື່ນໆ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຫາຕໍາແໜ່ງຫວ່າງຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນໄດ້!

ບຸກຄະລາກອນຂອງເຮົາ :  ບັນລຸເຖິງຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງທ່ານ

ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ສະເໜີ
167

ບຸກຄະລາກອນຮ່ວມມື
11

ໜວ່ຍບໍລິການພາຍໃນປະເທດ
55

ຕຳແໜ່ງອາຊີບ

 ການບໍລິຫານຈັດການອາຊີບສ່ວນບຸກຄົ    

ໃນການເຮັດວຽກທີ່ BFLທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການພັດທະນາເສັ້ນທາງການເຮັດວຽກທີ່ສົມບູນແບບ
ຈາກການສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆເພື່ອມອບໂອກາດທີ່ດີສຳລັບການພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງທ່ານ.

ເນື່ອງຈາກທຸກໆຄົນມີເສັ້ນທາງການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ພວກເຮົາມີພະນັກງານດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ຊຳນານເພື່ອໃຫ້ຄວາມກ້າວໜ້າ
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຮັດວຽກກັບ BFL, ທີມງານຂອງພວກເຮົາຍິນດີ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນທ່ານໃນການ:

• ປັບປ່ຽນຄວາມມຸ່ງຫວັງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃຫ້ກ້າວຕໍ່ໄປ
• ເພີ່ມທັກສະຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານບັນດາປະສົບການໃໝ່ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ
• ໃຫ້ທ່ານມີວິວັດທະນາການຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລາຍຂຶ້ນ

ຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານແມ່ນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມເພື່ອການພັດທະນາອາຊີບຂອງທ່ານເອງ ລວມໄປເຖິງການເຮັດວຽກເປັນທີມເພື່ອການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

BFL ຈະປະກອບມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສາຍອາຊີບເຊັ່ນ: ຝ່າຍຂາຍ, ຝ່າຍກົດໝາຍ, ຝ່າຍຄວບຄຸມ, ຝ່າຍໄອທີ ແລະ ຝ່າຍຜະລິດຕະພັນການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ.

ພັນທະຜູກພັນດ້ານບຸກຄະລາກອນຂອງພວກເຮົາ  

illu-recrutement-1.jpg
illu-recrutement-2.jpg
illu-recrutement-3.jpg


ສົ່ງເສີມໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ

ທີ່ BFL ພວກເຮົາຈະເນັ້ນໜັກເຖິງການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ການຈັດການດ້ານຕຳແໜ່ງຕ່າງໆກໍຈະມີຄວາມເໝີພາບກັນລະຫວ່າງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ.

 


ການປັບປຸງສະຖານະການເຮັດວຽກ

ມີກິດຈະກຳຂອງບັນດາພະນັກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ທີມບໍລິຫານທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ພະແນກບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການປັບປຸງໃໝ່ສຳລັບໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ສຳນັກງານໃຫຍ່.

 


ການພັດທະນາອາຊີບ

ລາຍຮັບສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານຈະຖືກຈັດສັນເພື່ອການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ (ການຝຶກອົບຮົມການຂາຍ, ການບໍລິການລູກຄ້າ), ການພັດທະນາສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ.

 

Career_2020_Part2_LA

0
ບັນດາຕຳແໜ່ງທີ່ກຳລັງລໍຖ້າຜູ້ຮ່ວມງານໃໝ່

ລາຍລະອຽດ 

ທີ່ຕັ້ງ

ພະແນກ

Cards Officer

The Cards Center Officer will responsible for the department daily operational such as response to customer inquiries, card production, acquiring and issuing transaction monitoring, POS/Merchant setup and maintenance. Regularly and/or ad-hoc visit BFL’s merchants to support, provide training and keep a better relationship between them. Investigate and/or escalate an issue within a timely manner, collaborate closely with teams across the organization to manage and resolve any issue related to Card, ATM and POS.

Download here the full Job description

Vientiance HQ
Cards Center

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid