Career_2020_Part1_LA

ສະໝັກ​ວຽກພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານໃຫມ່ເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາຂອງອົງກອນພວກເຮົາໃນການຂາຍ, ກວດສອບ, ການເງິນ, ແລະ ອື່ນໆ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຫາຕໍາແໜ່ງຫວ່າງຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນໄດ້!

ບຸກຄະລາກອນຂອງເຮົາ :  ບັນລຸເຖິງຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງທ່ານ

ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ສະເໜີ
159

ບຸກຄະລາກອນຮ່ວມມື
11

ໜວ່ຍບໍລິການພາຍໃນປະເທດ
55

ຕຳແໜ່ງອາຊີບ

 ການບໍລິຫານຈັດການອາຊີບສ່ວນບຸກຄົ    

ໃນການເຮັດວຽກທີ່ BFLທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການພັດທະນາເສັ້ນທາງການເຮັດວຽກທີ່ສົມບູນແບບ
ຈາກການສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆເພື່ອມອບໂອກາດທີ່ດີສຳລັບການພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງທ່ານ.

ເນື່ອງຈາກທຸກໆຄົນມີເສັ້ນທາງການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ພວກເຮົາມີພະນັກງານດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ຊຳນານເພື່ອໃຫ້ຄວາມກ້າວໜ້າ
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຮັດວຽກກັບ BFL, ທີມງານຂອງພວກເຮົາຍິນດີ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນທ່ານໃນການ:

• ປັບປ່ຽນຄວາມມຸ່ງຫວັງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃຫ້ກ້າວຕໍ່ໄປ
• ເພີ່ມທັກສະຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານບັນດາປະສົບການໃໝ່ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ
• ໃຫ້ທ່ານມີວິວັດທະນາການຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລາຍຂຶ້ນ

ຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານແມ່ນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມເພື່ອການພັດທະນາອາຊີບຂອງທ່ານເອງ ລວມໄປເຖິງການເຮັດວຽກເປັນທີມເພື່ອການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

BFL ຈະປະກອບມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສາຍອາຊີບເຊັ່ນ: ຝ່າຍຂາຍ, ຝ່າຍກົດໝາຍ, ຝ່າຍຄວບຄຸມ, ຝ່າຍໄອທີ ແລະ ຝ່າຍຜະລິດຕະພັນການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ.

ພັນທະຜູກພັນດ້ານບຸກຄະລາກອນຂອງພວກເຮົາ  

illu-recrutement-1.jpg
illu-recrutement-2.jpg
illu-recrutement-3.jpg


ສົ່ງເສີມໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ

ທີ່ BFL ພວກເຮົາຈະເນັ້ນໜັກເຖິງການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ການຈັດການດ້ານຕຳແໜ່ງຕ່າງໆກໍຈະມີຄວາມເໝີພາບກັນລະຫວ່າງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ.

 


ການປັບປຸງສະຖານະການເຮັດວຽກ

ມີກິດຈະກຳຂອງບັນດາພະນັກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ທີມບໍລິຫານທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ພະແນກບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການປັບປຸງໃໝ່ສຳລັບໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ສຳນັກງານໃຫຍ່.

 


ການພັດທະນາອາຊີບ

ລາຍຮັບສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານຈະຖືກຈັດສັນເພື່ອການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ (ການຝຶກອົບຮົມການຂາຍ, ການບໍລິການລູກຄ້າ), ການພັດທະນາສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ.

 

Career_2020_Part2_LA

0
ບັນດາຕຳແໜ່ງທີ່ກຳລັງລໍຖ້າຜູ້ຮ່ວມງານໃໝ່

ລາຍລະອຽດ 

ທີ່ຕັ້ງ

ພະແນກ

Creative Officer

The creative officer is responsible for generating attention-grabbing ideas that will entice the consumer or target audience. Members of the team work together to develop conceptual campaigns designed to stand apart from competitors.


Download here the full Job description

Vientiance HQ
Marketing, B.Development & Communications

 

Receptionist

The creative officer is responsible for generating attention-grabbing ideas, designs and content that will entice the consumer or target audience. She/he will work together to develop conceptual campaigns designed to stand apart from competitors, and report to the Communications manager


Download here the full Job description

Vientiane HQ
HR Administration

 

Head of BFL Private Banking and Banking on Women

The Head of our BFL Private & Banking on Women customers must ensure superior customer service and contribute to the overall customer experience of BFL Private & Banking on Women; and cultivate long term relationship through effective relationship management. Must be able to increase the size and quality of clients' portfolios by providing sound financial guidance and offering customized product solutions in accordance with the bank's prescribed standards as well as industry regulatory requirements.

Download here the full Job descriptive

Vientiance HQ
Sales 

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid