ຮັກສາຄວາມປອດໄພທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນທົ່ວໂລກ

ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຊອງກຸ່ມທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນດ້ານການເງິນທີ່ມີຄວາມປອດໄພເປັນຢ່າງສູງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການນຳສະເໜີຈາກພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ລວມທັງການກຳນົດລາຄາທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຊັດເຈນ.

ຄົ້ນພົບວິທີການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານດ້ວຍການຕິດຕໍ່ກັບພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ.
trade.f-landing-page--building-1.jpg
icon-1.png

ໂດຍລວມ

ງ່າຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ
ປະສົບການດ້ານການທະນາຄານແບບດິຈິຕອນ
icon-3.png

ປອດໄພ

ພວກເຮົາໃຫ້ການຮັບປະກັນໃນນາມຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າໜີ້ສິນຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຂຳລະ
icon-2.png

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ

ບໍລິຫານຈັດການດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ ພາຍໃນ2-3 ວິນາທີ
ການທະນາຄານທີ່ງ່າຍດາຍ
trade.f-landing-page--block_pic2.jpg
ກິດຈະກຳການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ

ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໄດ້:
• ການໂອນເງິນ ໂອນເງິນຢ່າງປອດໄພໃນທົ່ວໂລກ (SWIFT)
• ສິນເຊື່ອເພື່ອການນຳເຂົ້າ (T/R) T/R ເປັນເຄື່ອງມືງ່າຍໆສຳລັບການຈັດຫາເງິນທຶນໝູນວຽນຂອງທ່ານ
trade.f-landing-page--block_pic3.jpg
ໜັງສືຄ້ຳປະກັນ

BFL ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງທ່ານແກ່ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານໂດຍການຄ້ຳປະກັນໃນນາມຂອງທ່ານ:

• ການຄ້ຳປະກັນການຊຳລະເງິນ
• ການຄ້ຳປະກັນການຊຳລະເງິນລ່ວງໜ້າ
• ການຄ້ຳປະກັນສຳລັບພາສີນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ
trade.f-landing-page--block_pic4.jpg
ໜັັງສືສິນເຊື່ອ (L/C)

L/C ເປັນວິທີທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດໃນການດຳເນີນທຸລະກິກການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍທະນາຄານຈະເປັນຜູ້ດຳເນີນການ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ ຄູ່ຄ້າຂອງທ່ານ
• ໜັງສືສິນເຊື່ອສຳລັບການນຳເຂົ້າ
• ໜັງສືສິນເຊື່ອສຳລັບການສົ່ງອອກ
• ໜັງສືສິນເຊື່ອແບບສຳຮອງ
• ເອກະສານເພື່ອຮຽກເກັບ (ທາງເລືອກຂອງ L/C, ຖືກກວ່າແຕ່ມີການຄຸ້ມກັນໜ້ອຍລົງ)
trade.f-landing-page--block_pic5.jpg
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ທີ່ຊ່ຽວຊານ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນໃນຫລາຍພາສາ (ລາວ, ຫວຽດນາມ, ຈີນ, ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ) ເຮັດວຽກເປັນທີມງານຕ່າງປະເທດທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກໃນຕ່າງປະເທດ (ອອດສະເຕເລຍ, ຝຣັ່ງ, ອາເມລິກາ)
• ທີມງານມີຄວາມທຸ່ມເທຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນ
• ມີພະນັກງານຮັບຜິດຊອບລູກຄ້າແຕ່ລະທ່ານໂດຍສະເພາະ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ດີ
• ທາງເລືອກທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ເຊິ່ງເໝາະສົມສຳລັບທຸກຄວາມຕ້ອງການ
ເປັນສ່່ວນໜຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍການທະນາຄານທົ່ວໂລກ

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid