ຄົ້ນພົບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ
ທລຝ

ດາວໂຫຼດແອບັ ໂມບາຍແບງັ ຄ ງີ້ ໃໝຂ່ ອງພວ ກເຮ າົ ເພ ອື່ ເຊ ອື່ ມຕກໍ່ ັບ ທະນາຄານ ແລະ ບລໍ ຫິ ານເງນິ ຂອງທາ່ ນແບບສະດວກສະບາຍ
2000px-download_on_the_app_store_badge.svg.png
1280px-get_it_on_google_play.svg_8e505e8b054757829.png
phone_cut.jpg
icon-1.png

ງ່າຍ

ປະສົບການທີ່ດີເລີດ ກັບການທະນາຄານແບບດີຈີຕ້ອນ ງ່າຍໆ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ
icon-2.png

ວ່ອງໄວ

ບໍລິຫານການເງິນຂອງທ່ານພາຍ ໃນເວລາທີສັ້ນໆ
icon-3.png

ປອດໄພ

ບໍລິຫານການເງິນຂອງທ່ານພາຍ ໃນເວລາທີສັ້ນໆ
ໃຊ້ການທະນາຄານແບບງ່າຍໆ ພຽງປາຍນີ້ວມືຂອງທ່ານ
idfinal1.png
quote.png
quote.png
quote.png

KATIA SRIMUANG

ການເຂົ້າເຖິງການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຂອງທ່ານແບບງ່າຍກວ່າດ້ວຍລາຍລະອຽດທີ່ຄົບຖ້ວນຂອງລາຍການນຳໃຊ້ບັດວີຊ່າ ຫຼື ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງການໂອນເງິນ

LUCAS VILLARE

ການໃຊ້ງານທີ່ງ່າຍດາຍ, ສະດວກ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້. ພຽງແຕ່ໃສ່ລະຫັດສ່ວນຕົວສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກຳ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ເຊິ່ງເປັນຄຸນລັກສະນະຂອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສົມບູນແບບ.

APRIL BORBON

ເປັນຜະລິດຕະພັນທີດີ, ສະດວກ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງເມື່ອທ່ານຕ້ອງໄປໃນຫລາຍໆສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ! ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳໃນການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວໂດຍກົງຈາກພະນັກງານບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ບັນຊີເງິນ

ເຂົ້າຫາບັນຊີເງິນຂອງທ່ານ, ອັບເດດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ກັບທຸລະກໍາທາງວິຊ່າ ແລະ ການປະຕິບັດງານ

ສັ່ງບັດໃໝ່

ກວດເບີ່ງລາຍລະອຽດບັດ ຫຼື ສັ່ງອອກບັດໃໝ່ງ່າຍໆ ພຽງໜື່ງ ຄ ຼີກ
info-right1.png
ip-left1.png

ສົ່ງເງິນໄດ້ທຸກທີ່

ສັ່ງໂອນເງິນໄດ້ກັບທຸກໆທະນາຄານໃນລາວ ຫຼື ໃນທົ່ວໂລກ ກັບລາຄາທີ່ຍອມຍາວພິເສດ ໃນເມື່ອ ນໍາໃຊ້ທາງເລືອກແບບດີຈີຕ້ອນຂອງ ທລຝ

ບໍລິຫານຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ເພີ່ມ, ແກ້ໄຂ ຫຼື ລົບ ຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານສົ່ງເງິນໄປ ຫາໄດ້ຢ່າງ ຄວາມສະດວກ
ຕິດຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດ່າຍ

ເຂ າົ້ ເຖງິ ລາຍລະອຽດບັນຊຂີ ອງທາ່ ນໄດ້ ແລະ ບຕໍ່ ອ້ ງມ ຂີ ສໍ້ ົງໄສໃດໆອ ກີ
• ລາຍລະອຽດທລຸ ະກໍາທາງວຊິ າ່
• ຮັບເງ ິນໂອນ
• ໂອນເງນິ ອອກ
• ຄາ່ ທໍານຽມທະນາຄານ
inclined.png

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid