ລາຍລະອຽດ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງສູນລວມຂໍ້ມູນອອນໄລນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຸລະກິດຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ, ຢູ່ຫນ້ານີ້ ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ຄຳແນະນຳ, ບົດສຳພາດ, ບົດຄວາມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບທະນະຄານ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ການເຮັດທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ.
ທະນະຄານລາວ-ຝຣັ່ງ ຍັງສະເໜີການເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການທະນະຄານຈາກທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຮ່ວມງານກັບພວກເຂົາດ້ານ ການກຳນົດ ແລະ ການພັດທະນາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານເຕີບໂຕຂຶ້່ນ.

ທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມບໍ່?

* indicates required

ແຫຼ່ງທີ່ມາອັນສຳຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດທ່ານ

ທະນະຄານລາວ - ຝຣັ່ງ ຂອງພວກເຮົາສຸມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ, ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ ພວກເຮົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຖ່າຍທຳວິດີໂອ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ນັກທຸລະກິດໃນລາວ ສາມາດແບ່ງປັນປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ແກ່ທ່ານ

ແຮງບັນດານໃຈຂອງຜູ້ປະກອບການຍິງໃນລາວ

ທະນະຄານສຳລັບແມ່ຍິງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2017 ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງໃນການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການເງິນ ສຳລັບຜູ້ປະກອບການຍິງໃນ ສປປ ລາວ. ທະນະຄານກຳລັງສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍຂອງ ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ມີຜູ້ປະກອບການຍິງເປັນເຈົ້າຂອງ ໂດຍການສະເໜີແນວທາງດ່້ານການເງິນທີ່ເໝາະສົມ ດ້ວຍວິທີທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລ, ນອກຈາກນີ້ ທະນະຄານຍັງໃຫ້ບໍລິການໃນການເປັນທີ່ປຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານການເງິນອີກດ້ວຍ.
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໄດ້ລິເລີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ແລະ ພັດທະນະຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ໃນຊົນນະບົດ.
ຄຣິກ

ອອກ ພົບ ຕົກ

ທ່ານນາງ ແວວມະນີ ດວງດາລາ ເປັນທູດວັດທະນະທຳ ທາງດ້ານການຕຳຜ້າແພຂອງລາວ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ນຳສະເໜີ ແລະ ອະນຸລັກເຄື່ອງຫັດຖະກຳລາວຜ່ານການສັ້ງຕັ້ງແບຣນ ອອກ ພົບ ຕົກ. ກະລຸນາຄຣິກທີ່ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງບົດສຳພາດຂອງຜູ້ທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ຍິງໜຸ່ມໃນລາວໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ.

ຄຣິກທີ່ນີ້ເພື່ອອ່ານເລື່ອງລາວຂອງລາວ
ຄຣິກ

ແມຊົງດາລາບົວ

ທ່ານນາງ ຕຸ່ນ ສິສຸພັນທະວົງ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ ແມຊົງດາລາບົວ, ຮ້ານອາຫານມັນດາ ເດີລາວ, ຮ້ານອາຫານ ກັດສະປາກ, Laos Hospitality Consulting ແລະ ໂຮງງານດີພາດສະຕິກ.

ຄຣິກທີ່ນີ້ເພື່ອອ່ານເລື່ອງລາວຂອງລາວ
ຄຣິກ

ນິດນາລຸນ ແລະ CAMPUS FRANCE

ນິດນາລຸນ ປານແກ້ວ ເປັນນັກຮຽນຂອງຫ້ອງຮຽນຮ່ວມສອງພາສາ ລາວ ແລະ ຝຣັ່ງ ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກລັດຖະບານຝຣັ່ງ ເພື່ອສືບຕໍ່ການສຶກສາຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ເມືອງແຊັງເອຕຽນ ສາຂາ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຄຣິກທີ່ນີ້ເພື່ອອ່ານເລື່ອງລາວຂອງລາວ
ຄຣິກ

ຕຸກຕາ, Her Works

ທ່ານນາງ ດວງມະນີ ເຮືອງຄຳແສນ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂອງຮ້ານ Her Works ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ຈັດການດ້ານການຜະລິດທີ່ Bountem Gold & Jewelry Manufacturing ເຊິ່ງເປັນທຸລະກິດສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ.

ຄຣິກທີ່ນີ້ເພື່ອອ່ານເລື່ອງລາວຂອງລາວ

ຜູ້ນຳທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນປະເທດລາວ

ທະນະຄານລາວ - ຝຣັ່ງ ສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຄວບຄຸມຕັ້ງແຕ່ ທຸລະກິດການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ທຸລະກິດຂາຍຍ່ອຍ ຈົນເຖິງ ທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ການຜະລິດ. ໂຄງການການສຳພາດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂອງພວກເຮົາມີຊື່ວ່າ ''ຜູ້ນຳທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນປະເທດລາວ''  ເຊິ່ງແມ່ນການຖ່າຍທຳວິດີໂອການສຳພາດຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ຈັດການສູງສຸດຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ບໍລິດສັດຕ່າງໆທີ່ດຳເນີນງານຢູ່ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ກຸ່ມປະເທດປະເທດອາຊຽນ
ຄຣິກ

CPC LAO COFFEE COOPERATIVE, UPCOMING

ຄຣິກ

VILAKHONE, PHARMAI HOTEL, UPCOMING

ຄຣິກ

ທ່ານ ສົມນຶກ, MY DREAM RESORT

ທ່ານ ສົມນຶກ ບຸນສາ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ເຈົ້າຂອງ My Dream Boutique Resort, ຮ້ານ ສົມນຶກ ຕັດແກ້ວ ແລະ ທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະສັບ.

ຄຣິກທີ່ນີ້ເພື່ອອ່ານເລື່ອງລາວຂອງລາວ

ຄຣິກ

ທ່ານ ຊີນ, L'ELEPHANT RESTAURANT

ທ່ານ ຊີນ ໂວແທຣງ ຄົນສັນຊາດຝຣັ່ງທີ່ມາຢູ່ປະເທດລາວແຕ່ປີິ 1999 ແລະ ກໍໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທຸລະກິດຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ທີ່ຫຼວງພະບາງ, ເຊິ່ງມີຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດກໍຄືທ່ານ ຢານນິກ ອຸບລາວັນ.

ຄຣິກທີ່ນີ້ເພື່ອອ່ານເລື່ອງລາວຂອງລາວ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມຂໍ້ມູນທີ່ກວ່າມານີ້

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
ຜູ້ນຳທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນສປປ ລາວ
ແຮງບັນດານໃຈຂອງຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid